WITAMY
Witamy na stronie Kinoteatru Projekt. Dzia³amy w Centrum Kultury w Lublinie i zajmujemy siê kinem autorskim, pe³no i krótkometra¿owym. Propagujemy  niezale¿n± sztukê filmow± organizuj±c Dyskusyjne Ko³o Filmowe Benshi, liczne pokazy i przegl±dy filmu krótkometra¿owego a przede wszystkim festiwal Z³ote Mrówkojady. W ramach prac naszego Ko³a Filmowego m³odzi twórcy uzyskuj± pomoc przy realizacji swoich filmów.