ZAPROSZENIA:
logo-8212-kopia.jpg

UWAGA!

W 2017 MFF Z³ote Mrówkojady zmieni³ nazwê na Lubelski Festiwal Filmowy. Zmienia siê adres strony internetowej festiwalu na www.lff.lublin.pl Festiwal odbêdzie siê w dniach 24.11 - 02.12. 2017 w Centrum Kultury w Lublinie. 

Przyjmujemy do selekcji krótkometra¿owe filmy fabularne, dokumentalne i animacje z ca³ego ¶wiata o czasie trwania do 30 min oraz filmy pe³nometra¿owe, wy³±cznie fabularne powy¿ej 60 min, wyprodukowane po 1.01.2015. Zg³aszanie filmów odbywa siê za pomoc± prostego formularza internetowego z podaniem linka do filmu oraz przez FilmFreeway.com (nie przyjmujemy filmów na p³ytach DVD, Blu-ray ani innych no¶nikach fizycznych) Nie pobieramy ¿adnych op³at. Nabór koñczy siê 14 kwietnia 2017 r. Pe³na informacja o naborze, regulamin i formularz zg³oszeniowy znajduje siê na stronie internetowej: lff.lublin.pl

 


baner

 

MFF Z³ote Mrówkojady 2016

Lista filmów konkursowych i tych które zobaczymy na pokazach pozakonkursowych dostêpna jest na stronie festiwalu (link poni¿ej) i w zak³adce Z³otych Mrówkojadów. Dziêkujemy wszystkim, którzy przys³ali nam swoje filmy, cieszymy siê, ¿e zgodnie z tradycj± tak¿e tegoroczna edycja bêdzie wiêksza, bogatsza i jeszcze ciekawsza ni± dotychczasowe.  Tegoroczna edycja Mrówkojadów to ju¿ dziesi±te, jubileuszowe wydanie naszego festiwalu!

kropa_oko.png

 

 Strona Festiwalu Z³ote Mrówkojady (kliknij).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    kropa_oko.png

  Z³ote Mrówkojady 2016 na kinoteatrprojekt.pl (kliknij)

 

kropa_oko.png

 

 Lubelskie KinoJady (Kino Kabaret - miêdzynarodowy maraton robienia filmów w czasie Mrówkojadów! (kliknij)

 

 
 
"Magia Kultury"

Zapraszamy do obejrzenia autorskiego filmu Andrzeja Mathiasza pt. "Magia Kultury".  Jest to impresja, która w poetycki sposób prezentuje osoby zwi±zane z Centrum Kultury, ich twórczo¶æ i dzia³alno¶æ artystyczn±.   

magia_kultury.jpg

Aby obejrzeæ trailer filmu, kliknij na obrazek: