Archiwum Teatru Projekt

Zespó³ Teatru Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespó³ Teatru Projekt

Kinoteatr Projekt powsta³  w 1992 r. z dzia³aj±cego w latach dziewiêædziesi±tych ubieg³ego wieku Teatru Projekt. Teatr ten za³o¿ony zosta³ i kierowany by³ przez Andrzeja Mathiasza. W ramach dzia³alno¶ci Teatru Projekt powsta³o kilka wielkich plenerowych widowisk i spektakli kameralnych. m. in.  ”Ulica Grodzka”, „Legenda” „Dobry ³otr”, „Spowied¼ dzieciêcia wiekowego”. Spektakle te (pokazywane na licznych festiwalach w kraju i za granic±, wyró¿niane i m. in. na ³ódzkich Spotkaniach Teatralnych i Toruñskich Poboczach Teatru).

Teatr Projekt przeszed³ ewolucjê od alternatywnego i ulicznego teatru do teatru kameralnego, multimedialnego, teatru w którym widz czêsto nie odró¿nia „prawdziwego” aktora od tego z przestrzeni multimedialnej gdzie obaj s± w ci±g³ej interakcji, walcz± ze sob± i prowadz± dialog.  W wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej Mathiasz mówi³: ”Kinoteatr Projekt to wej¶cie Teatru Projekt na now± drogê, jak± jest tworzenie w³asnych filmów. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê stworzyæ atrakcyjn±, otwarta, dla wszystkich chêtnych propozycjê „wytwórni" filmu niezale¿nego(...) Po konsultacji z Januszem Opryñskim i Aleksandrem Szpechtem doszli¶my do wniosku, ¿e nie ma w Centrum Kultury dziedziny sztuki, jak± jest film. Mój ostatni spektakl „Spowied¼ dzieciêcia wiekowego" by³ produkcj± multimedialn±. To by³a zapowied¼ zmian. Coraz wiêcej ludzi interesuje siê filmem. Ruch amatorski niezale¿ny przestaje byæ zamkniêtym krêgiem domów kultury i klubów. Niezale¿ne, niskobud¿etowe filmy wchodz± do kin. (...) Postêp techniki filmowej sprawia, ¿e kamerê cyfrow±, komputer do monta¿u obs³uguje siê coraz pro¶ciej. Bud¿ety takich niezale¿nych produkcji te¿ s± coraz ni¿sze. Najwiêksz± warto¶ci± staj± siê ludzie. Kinoteatr Projekt bêdzie takich skupia³. Bêd± graæ, pomagaæ w zdjêciach, organizowaæ sponsorów, plany zdjêciowe itp.” Film niezale¿ny, tak jak wcze¶niej teatr alternatywny, to obecnie rodzaj kulturowego przeboju, przyci±gaj±cego coraz wiêcej zdolnych i poszukuj±cych mo¿liwo¶ci artystycznego wyrazu m³odych ludzi. Ruch kina niezale¿nego rozwija siê ¿ywio³owo, s± tam ciekawe zjawiska kulturowe z ró¿nych nurtów. Mo¿na dostrzec w nim nowy, specyficzny pogl±d na zjawisko filmu oraz oryginaln±, charakterystyczn± dla m³odego pokolenia filmowców estetykê. 

Tutaj zamierzamy zapoznaæ Was z dzia³alno¶ci± tego Teatru. W miarê up³ywu czasu bêdziemy zamieszczaæ filmy z fragmentami spektakli, jak te¿ relacje z teatralnych podró¿y Projektu. Na pocz±tek fragmenty ostatniego spektaklu Teatru Projekt przed przekszta³ceniem go w Kinoteatr Projekt p. "Spowied¼ dzieciêcia wiekowego", oraz trzeciego z kolei spektaklu plenerowego pt. "Sen".

__________________________________________________________________________________________________

Spowied¼ dzieciêcia wiekowego

 

Spowied¼ dzieciêcia wiekowego...

Sen

 

Sen...